Edukacja ekologiczna jest dla nas bardzo ważna, dlatego też propagujemy pozytywne wzorce zachowań proekologicznych.
W zamieszczonych poniżej materiałach, a także na naszym profilu Facebook możecie Państwo zapoznać się zarówno z ciekawostkami związanymi z szeroko pojętym tematem wody, ochrony zasobów naturalnych, jak i sposobami racjonalnego korzystania z dostępnych zasobów.

Zachęcamy także do skorzystania z informacji zawartych w Kodeksie wodnym.


 

KONKURS PLASTYCZNY

„ŚRODOWISKO TO CAŁY NASZ ŚWIAT –

PAMIĘTAJ O NIM, BO USCHNIE JAK KWIAT”.

RADLIN 2022R.

 

REGULAMIN

Środowisko jest miejscem, w którym wszyscy się spotykamy. Jakie ma kolory, jak pachnie, jaki ma smak – możemy sobie wyobrazić. Powietrze wdychamy ale go nie widzimy. Wodo – pije się Ciebie, nie znając Ciebie. To nasze bogactwa. Przy błękitnym niebie z krystalicznie czystą wodą razem z Wami chcemy zaprosić na spacer po naszej planecie…..

 

 

I. ORGANIZATOR:

„WODOCIĄGI-ESOX” Sp. z o.o.

Odległa 138

44-310 Radlin

tel.: (32) 456 72 48

e-mail: wodociagi@esox.com.pl

 

II. CELE KONKURSU:

– pobudzanie wrażliwości ekologicznej;

– poznanie wartości wody, czystego powietrza.

 

III. MIEJSCE I TERMIN:

 • konkurs trwa od 22.04.2022 do 22.05.2022r.

Prace należy przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć do dnia 22.05.2022r. na adres: „WODOCIĄGI-ESOX” Sp. z o.o. ul. Odległa 138; 44-310 Radlin z dopiskiem: „Środowisko to cały nasz świat – konkurs”.

 • Ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu: „Środowisko to cały nasz świat – pamiętaj o nim, bo uschnie jak kwiat” w dniu 1.06.2022r. na stronie internetowej esox.pl oraz Facebooku.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej, Facebooku oraz w siedzibie Spółki.
 • Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu będą do odbioru w siedzibie Spółki od dnia 01.06.2022r., po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu: (32) 456 72 48 lub 677477588.
 • W razie braku możliwości odbioru, nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres.

 

IV. UCZESTNICY:

Dzieci do lat 10 zamieszkałe na terenie miasta Radlina i gminy Marklowice.

Kategorie wiekowe (o kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika):

 • 3-6
 • 7-10

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Technika i forma prac – dowolna (w tym prace przestrzenne).

      Malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej),

 • Format prac: A4, A3.
 • Na odwrocie pracy należy przykleić tabliczkę opisową (Wzór tabliczki informacyjnej).
 • Dostarczenie osobiste (pok. nr 4 – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00), przesyłką pocztową lub za pośrednictwem szkoły bądź przedszkola do którego uczęszcza uczestnik konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2022r. wraz z:

 – zgodą dot. danych osobowych

 – oświadczeniem o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich

 – klauzulą informacyjną.

 • Przesłanie pracy konkursowej wraz z dostarczeniem podpisanych załączników nr 1, 2 i 3 równoznaczne jest z akceptacją niniejszego

 

 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC:

 • Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienie tematu, ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac.

 

VII. ZASADY ORGANIZACYJNE:

 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna uczestnika konkursu.
 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.
 • Opiekunowi prawnemu autora pracy konkursowej powinny przysługiwać wyłącznie i nieograniczone prawa autorskie do wykonanego na potrzeby konkursu plastycznego dzieła w postaci zgłoszonej do konkursu pracy – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1062).
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji pracy w środkach masowego przekazu, folderach, kalendarzach oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również na stronie internetowej Spółki oraz w innych mediach, nie dłużej niż przez okres 2 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu konkursu.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami komisji konkursowej.
 • Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna dołączona do regulaminu – załącznik nr 3.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany terminu lub odwołania konkursu bez podawania przyczyny.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Koordynator Konkursu

Anna Bubula – Nagrabska

Pliki konkursowe do pobrania:

Załącznik nr 1 i 2

Załącznik nr 3

Wzór tabliczki informacyjnej

Regulamin konkursu

Plakat konkursowy

 


 

Pliki do pobrania: