Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat zgodnie z decyzją OKA.4210.2.2021JAd z dania 02.02.2021 po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego będą obowiązywać z dniem 02.02.2021.

 Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla odbiorców w grupach G I i G II – GII.7 „Wodociągi Esox” stosuje stawki opłat za usługi przesyłowe: