Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska   z dnia 22 stycznia 2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf  oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, Wodociągi – ESOX Spółka z o.o. informuje , że od dnia 26 kwietnia 2021r. Odbiorca uzyskuje  możliwość  dostępu do elektronicznej  formy informacji  w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur.

Nie oznacza to jednak możliwości  otrzymania  e-faktury, czy  dostępu  do  e-bok.

Na żądanie  Odbiorcy, złożone na piśmie, prześlemy drogą mailową informacje dot. w/w zakresu   (w tym może być także skan faktury za ciepło).

Aby uzyskać możliwość  informacji drogą mailową , w celu identyfikacji Odbiorcy i ochrony jego danych , należy złożyć  osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa stosowne oświadczenie. Druk oświadczenia można pobrać tutaj …