Główna działalność Spółki tj. dostawa wody pitnej realizowana jest na podstawie Zezwolenia nr GKE-6431-1/2008 udzielonego przez Burmistrza Miasta Radlin oraz Zezwolenia nr MZWiK.6431-2/2003 udzielonego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, przy pomocy sieci wodociągowej na terenie miasta Radlin, części gminy Marklowice.

Jednym ze źródeł zaopatrzenia odbiorców w wodę pitną jest eksploatacja ujęcia wody pitnej, tzw. “Studnie popielowskie”, położonych na terenie kompleksu leśnego w Radlinie przy ulicy Wantuły. Pozyskiwana z poziomu „czwartorzędu” doskonałej czystości woda, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizyko-chemicznymi.

Do uzupełnienia dostaw wody, Spółka dokonuje zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach, dostarczanej siecią magistralną z ujęcia wody w Dziećkowicach.

W chwili obecnej Wodociągi – ESOX Sp. z o.o. dostarcza wodę do ponad 1000 odbiorców indywidualnych oraz zakładów pracy.

Na dzień dzisiejszy Spółka dysponuje własnym majątkiem, w którego skład wchodzi m. in.:

  • Około 60 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
  • ujęcie wody pitnej składające się z 4 studni głębinowych o łącznej wydajności 50 m3/h
  • stacja uzdatniania wody
  • 2 pompownie stabilizujące ciśnienie
  • niezbędny potencjał techniczny