Główna działalność Spółki tj. dostawa wody pitnej realizowana jest na podstawie Zezwolenia nr GKE-6431-1/2008 udzielonego przez Burmistrza Miasta Radlin oraz Zezwolenia nr MZWiK.6431-2/2003 udzielonego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, przy pomocy sieci wodociągowej na terenie miasta Radlin, części gminy Marklowice.

Jednym ze źródeł zaopatrzenia odbiorców w wodę pitną jest eksploatacja ujęcia wody pitnej, tzw. “Studnie popielowskie”, położonych na terenie kompleksu leśnego w Radlinie przy ulicy Wantuły. Pozyskiwana z poziomu „czwartorzędu” doskonałej czystości woda, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizyko-chemicznymi.

Do uzupełnienia dostaw wody, Spółka dokonuje zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach, dostarczanej siecią magistralną z ujęcia wody w Dziećkowicach.

W chwili obecnej Wodociągi – ESOX Sp. z o.o. dostarcza wodę do ponad 1000 odbiorców indywidualnych oraz zakładów pracy.

Na dzień dzisiejszy Spółka dysponuje własnym majątkiem, w którego skład wchodzi m. in.:

  • Około 60 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
  • ujęcie wody pitnej składające się z 4 studni głębinowych o łącznej wydajności 50 m3/h
  • stacja uzdatniania wody
  • 2 pompownie stabilizujące ciśnienie
  • niezbędny potencjał techniczny

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfa na okres 36 miesięcy


*ceny brutto zawierają VAT w wysokości 8 %

Pliki do pobrania:

Taryfa 2018

Decyzja zatwierdzająca taryfę 2018

Wniosek o wymianę przyłącza wodociągowego

Zlecenie nadzoru branżowego

Wniosek o warunki podłączenia do sieci wodociągowej

Zlecenie

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków