Główna działalność Spółki tj. dostawa wody pitnej realizowana jest na podstawie Zezwolenia nr GKE-6431-1/2008 udzielonego przez Burmistrza Miasta Radlin oraz Zezwolenia nr MZWiK.6431-2/2003 udzielonego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, przy pomocy sieci wodociągowej na terenie miasta Radlin i części gminy Marklowice.

Spółka posiada własne ujęcie wody pitnej, która zabezpiecza awaryjną dostawę wody dla mieszkańców. Tzw. „Studnie popielowskie”, bo o nich mowa, położone są na terenie kompleksu leśnego w Radlinie przy ulicy Wantuły. Pozyskiwana z poziomu „czwartorzędu” doskonałej czystości woda, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizyko-chemicznymi.

Na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka dokonuje zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. (GPW S.A.), dostarczanej rurociągami z ich ujęć na Wiśle i Sole.

W chwili obecnej Wodociągi – ESOX Sp. z o.o. dostarcza wodę do ponad 1000 odbiorców indywidualnych.

Na dzień dzisiejszy Spółka dysponuje własnym majątkiem, w którego skład wchodzi m. in.:

  • sieci wodociągowe wraz z przyłączami,
  • ujęcie wody pitnej składające się ze studni głębinowych,
  • stacja uzdatniania wody wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej,
  • pompownia stabilizująca ciśnienie,
  • niezbędny potencjał techniczny,

Woda dostarczana do naszych Odbiorców spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ustawy ogólnej Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tekst jednolity z dnia 14 października 2021r. Dz. U. z 2021r. poz. 2233).

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfa na okres 36 miesięcy

 


*ceny brutto zawierają VAT w wysokości 8 %
 
Dokumenty do pobrania:

 

Decyzja zatwierdzająca aktualną taryfę

 

Ogłoszenie zatwierdzenia taryfy

 

Wniosek o wymianę przyłącza wodociągowego

 

Zlecenie nadzoru branżowego

 

Wniosek o warunki podłączenia do sieci wodociągowej

 

Zlecenie

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków