W związku ze zmianami dotyczącymi przepisów o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie 2016/679, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Wodociągi-ESOX” Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie (44-310), ul. Odległa 138, KRS nr 0000011464, NIP 633-10-94-073, tel. 32 4567 248, zwana dalej WE.
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem:  e-mail: odo@esox.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: upoważnionym pracownikom WE, dostawcom systemów IT świadczącym usługi maintenance na rzecz WE, podmiotom świadczącym usługi prawne oraz podwykonawcze na rzecz WE, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu określony przepisami prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zadań WE, w tym umów z kontrahentami.
  6. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych oraz żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ponadto Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  jest ono jednak warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, świadczenia usług oraz obsługi zgłoszeń. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę, dostawę ciepła oraz świadczenia innych usług przez WE.