W zakresie przesyłu i obrotu ciepłem, wykonując usługi koncesjonowane, działamy w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje:

– na obrót ciepłem nr OCC/366/13557/W/OKA/2015/PS

– na przesył i dystrybucję nr PCC/1122/13557/W/OKA/2015/PS

Do realizacji usług przesyłowych mamy do dyspozycji :

– 11 w pełni zautomatyzowanych grupowych stacji wymienników ciepła

– 11,4 km sieci ciepłowniczej.

– wykwalifikowany personel, posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów energetycznych.

W chwili obecnej Wodociągi – ESOX Sp. z o.o. przesyła swoim odbiorcom 14 MW łącznej mocy cieplnej wyprodukowanej przez lokalną elektrociepłownię EC-Marcel.

Dział Techniczny prowadzi usługi w zakresie:

  • Przesyłu ciepła na cele centralnego ogrzewania
  • Wymiana urządzeń węzła cieplnego i wybranych elementów instalacji wewnętrznej
  • Czyszczenie elementów węzła cieplnego i wymiennika ciepła
  • Uruchomienie i wyłączenie wymiennika należącego do klienta
  • Usuwanie nieszczelności na urządzeniach i armaturze grzewczej
  • Kontrola poprawności działania urządzeń węzła cieplnego oraz sformułowanie zaleceń konserwacyjnych, naprawczych i remontowych
  • Analiza wykorzystania zamówionej mocy
  • Sporządzenie analizy ilościowo-wartościowego zakupu ciepła
  • Wykonywanie przyłączy i sieci grzewczych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, „Wodociągi-ESOX” Spółka z o.o. informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021r. Odbiorca uzyskuje możliwość dostępu do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur.

Nie oznacza to jednak możliwości otrzymania e-faktury, czy dostępu do e-bok.

Na żądanie Odbiorcy, złożone na piśmie, prześlemy drogą mailową informacje dot. w/w zakresu (w tym może być także skan faktury za ciepło).
Aby uzyskać możliwość informacji drogą mailową, w celu identyfikacji Odbiorcy i ochrony jego danych, należy złożyć osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa stosowne oświadczenie.

Druk oświadczenia do pobrania: efaktura_oswiadczenie