W zakresie przesyłu i obrotu ciepłem, wykonując usługi koncesjonowane, działamy w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje:

– na obrót ciepłem nr OCC/366/13557/W/OKA/2015/PS

– na przesył i dystrybucję nr PCC/1122/13557/W/OKA/2015/PS

Do realizacji usług przesyłowych mamy do dyspozycji :

– 11 w pełni zautomatyzowanych grupowych stacji wymienników ciepła

– 10,7 km sieci ciepłowniczej.

– wykwalifikowany personel, posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów energetycznych.

W chwili obecnej Wodociągi – ESOX Sp. z o.o. przesyła swoim odbiorcom 15 MW łącznej mocy cieplnej wyprodukowanej przez lokalną elektrociepłownię EC-Marcel.

 

Dział Gospodarki Cieplnej prowadzi usługi w zakresie:

  • Przesyłu ciepła na cele centralnego ogrzewania
  • Wymiana urządzeń węzła cieplnego i wybranych elementów instalacji wewnętrznej
  • Czyszczenie elementów węzła cieplnego i wymiennika ciepła
  • Uruchomienie i wyłączenie wymiennika należącego do klienta
  • Usuwanie nieszczelności na urządzeniach i armaturze grzewczej
  • Kontrola poprawności działania urządzeń węzła cieplnego oraz sformułowanie zaleceń konserwacyjnych, naprawczych i remontowych
  • Analiza wykorzystania zamówionej mocy
  • Sporządzenie analizy ilościowo-wartościowego zakupu ciepła
  • Wykonywanie przyłączy i sieci grzewczych

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat zgodnie z decyzją OKA.4210.2.2021JAd z dania 02.02.2021 po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego będą obowiązywać z dniem 02.02.2021.

 Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Dla odbiorców w grupach G I i G II – GII.7 „Wodociągi Esox” stosuje stawki opłat za usługi przesyłowe:

 

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

Taryfa dla ciepła

Zapytanie o przyłączenie do sieci C.O.

Zlecenie nadzoru branżowego