Tytuł projektu: Zdrowi pracownicy w Wodociągach-ESOX

Nazwa beneficjenta: „Wodociągi-ESOX” Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.03.2021r. – 30.09.2021r.

Wartość projektu: 88 565,54zł

Wnioskowane dofinansowanie: 77 937,67zł

Opis projektu i zakładane efekty:

Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w spółce „Wodociągi-ESOX”, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Modernizacja stanowisk pracy pozwoli na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym, krążenia, oddechowym oraz nerwowym, poprawi się też samopoczucie pracowników oraz ogólny stan ich zdrowia.

Pracownicy poznają zasady ergonomii pracy oraz zostaną przeszkoleni, jak radzić sobie z trudnym klientem, wypaleniem zawodowym oraz sytuacjami stresowymi, tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm.

 


 

Z dniem 30 września 2021r. zakończyliśmy realizację projektu „Zdrowi pracownicy w Wodociągach – ESOX”.

Od 1 marca br. do 30 września br. w projekcie wzięło udział 25 pracowników, w tym 8 kobiet i 17 mężczyzn. W grupie tej znalazło się 8 osób w wieku 50+, w tym 2 kobiety i 6 mężczyzn. Wszyscy pracownicy, którzy rozpoczęli realizację projektu, po jego zakończeniu kontynuowali zatrudnienie.

Rodzaj zakupionych urządzeń, wyposażenia i dobór szkoleń został dokonany na podstawie przeprowadzonej analizy czynników szkodliwych i uciążliwych na poszczególnych stanowiskach pracy.

W pierwszym etapie realizacji projektu dokonaliśmy zakupu wyposażenia biur działu administracyjnego m.in. poprzez zakup ergonomicznych monitorów oraz krzeseł, a także podnóżków i oczyszczaczy powietrza. Doposażyliśmy także stanowiska pracy w dziale obsługi sieci poprzez zakup urządzeń ułatwiających wykonywanie poszczególnych czynności i zwiększających bezpieczeństwo pracowników. Zakupiliśmy m.in. lampy akumulatorowe do odpowiedniego oświetlenia miejsca pracy w wykopach w porze nocnej, lokalizator kablowy,  a także zestaw ewakuacyjny (trójkąt, urządzenie podnosząco-opuszczające) oraz wyciągarkę.

W drugim etapie pracownicy uczestniczyli w dwóch szkoleniach:

– prowadzonym przez fizjoterapeutę, które obejmowało swoim zakresem poprawę ergonomii pracy na stanowisku pracy oraz

– prowadzonym przez trenerkę, którego zakres obejmował m.in. radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Był to pierwszy tego rodzaju projekt, realizowany przez naszą spółkę, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestniczących pracowników – zarówno w zakresie zakupionego sprzętu jak i zrealizowanych szkoleń.